កូនសោរសុវត្ថិភាពរបស់ Google

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Google បានធ្វើការបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ការវាយប្រហារពីការលួចបន្លំពីបុគ្គលិកជាង 85,000 នាក់បានយ៉ាង ពេញលេញ ដោយឱ្យពួកគេប្រើប្រាស់សោរសុវត្ថិភាព។ សោរសុវត្ថិភាពថ្មីនេះ គឺជាឧបករណ៍ USB តូចមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Online Log...

Forza Horizon 2 នឹងចាកចេញពី Xbox

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

យើងសង្ឃឹមថាអ្នកមិននឹងមិនគិតថាស្វែងរកទិញហ្គេម Forza Horizon 2 ក្នុងតម្លៃទាបទៀតឡើយ ព្រោះពេលនេះហ្គេម Horizon 4 ក៏ជិតចេ...

Gaming Laptop កាន់តែស្តើងរបស់ Asus

ដោយ: ដួងច័ន្ទ

Samsung បញ្ចេញផលិតផល Soundbar លំដាប់ខ្ពស់

ដោយ: ដួងច័ន្ទ